ТРЗ услуги

Предвид специфичната квалификация необходима за ТРЗ персонала, наемането на външни специалисти води до спестяване на средства на фирмата за заплати, осигуровки и повишаване на квалификацията. Важен момент при външни ТРЗ услуги е високото ниво на конфиденциалност – служители и външни лица няма да имат достъп до данни за заплати, осигуровки и др.

 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета
 • Изготвяне и регистрация в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Подаване болничен лист, изчисляване на отпуск
 • Изготвяне на ведомости, рекапитулация и фишове
 • Изготвяне на документи и платежни нареждания за on-line банкиране
 • Изготвяне и подаване на декларации обр. 1 и обр. 6
 • Подготовка на документи при достигане пенсионна възраст и стаж
 • Изготвяне платежни документи за разплащания към бюджета
 • Попълване на трудови книжки
 • Изготвяне на документи при прекратяване на трудови правоотношения
 • Предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Изготвяне и подаване на декларации обр.3