Счетоводно-административни услуги

Ние Ви предоставяме счетоводната информация като конкурентно предимство, за да направите необходимите анализи и да вземате печеливши решения за бизнеса си. Нашите професионални услуги, могат да бъдат полезни във всяка една сфера на развитие.

 • Сортиране, класиране и текуща обработка на първични счетоводни документи
 • Отчитане на ДА и тяхното амортизиране
 • Отчитане на складово стопанство
 • Изготвяне и предоставяне на справки-декларации по ЗДДС и Vies
 • Подготовка и подаване на информация, свързана със системата на Интрастат
 • Изготвяне и предоставяне на документи свързани с банкови плащания
 • Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС
 • Регистрация в инспекция по труда
 • Регистрация в НОИ
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Подаване на справки в БНБ
 • Справки за данъчни задължения
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
 • Изготвяне на договори и други документи
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Изготвяне и представяне на справки и отчети – стандартни и специфични, съобразно индивидуалните изисквания на клиента