Правни услуги

В основата на успеха на всяка компания е успешното управление на взаимоотношенията с клиенти, доставчици и партньори, като регулирането на тези отношения често предполага сътрудничество между счетоводния екип, с който работи компанията и правоспособни юристи. За предлаганите юридически услуги Соф Екип ЕОOД работи с партньорско адвокатско дружество „Димитров и Кънева”.

  • Първоначарна регистрация и вписавне на промeни в обстоятелствата относно еднолични търговци и търговски дружества; преобразуване; производства по ликвидация и несъстоятелност на еднолични търговци и търговски дружества
  • Първоначарна регистрация и вписавне на промени в обстоятелствата относно юридически лица с нестопанска цел; производства по ликвидация на юридически лица с нестопанска цел
  • Изготвяне на всички видове договори и пълномощни; прекратяване и разваляне на договори
  • Процесуално представителство пред граждански, административни и арбитражни съдилища по граждански, търговски и данъчни дела
  • Консултации при събиране на вземания от неизправни длъжници
  • Консултации при защита от кредитори и обявяване на несъстоятелност
  • Консултации по търговско, облигационно, данъчно, административно и конкурентно право
  • Консултации при продажба на търговски предприятия, вливане, сливане, разделяне и отделяне на търговски дружества;
  • Консултации при покупко-продажба или учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти и други активи.