Данъчни услуги

Изготвяме система от политики(счетоводна/данъчна ) за оптимизиране на финансите и данъците за всеки клиент, като се съобразяваме със спецификата на дейността му и с целите, които иска да постигне.

  • Разработване на становища по конкретни казуси
  • Данъчно планиране и защита
  • Процесуално представителство при данъчни ревизии и проверки
  • Консултиране и разработване на обяснения и мотивирани възражения в хода на данъчна ревизия или проверка
  • Обжалване на данъчни актове: данъчно- ревизионни актове, актове за прихващане или връщане на недължимо платени данъчни вземания, такси или суми, подлежащи на възстановяване на друго основание
  • Обжалване на откази на данъчната администрация
  • Представителство пред НАП за данъчни проверки и ревизии